Autospin op Facebook
ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO SPIN

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AUTO SPIN.. gevestigd Industrieweg 21 te Rogat, ingeschreven onder nummer 53320441 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, hierna te noemen AUTO SPIN, en een Wederpartij waarop AUTO SPIN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AUTO SPIN, voor de uitvoering waarvan door AUTO SPIN derden dienen te worden betrokken. 
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AUTO SPIN en zijn directie. Afspraken en of overeenkomsten die zijn aangegaan door medewerkers die hiertoe niet gemachtigd zijn door de directie van AUTO SPIN binden AUTO SPIN niet, voor zover ze niet door AUTO SPIN schriftelijk bevestigd zijn. 
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AUTO SPIN en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepa-lingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronke-lijke bepalingen in acht wordt genomen. 
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze al-gemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voor-waarden. 
8. Indien AUTO SPIN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AUTO SPIN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
1 Alle offertes en aanbiedingen van AUTO SPIN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2 AUTO SPIN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen worden aangegeven in Euro’s, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten komen voor reke-ning van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is AUTO SPIN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AUTO SPIN schriftelijk aangeeft deze afwijkende bepalingen te accepteren. 
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht AUTO SPIN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsver-hoging 
1. De overeenkomst tussen AUTO SPIN en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schrif-telijk anders overeenkomen. 
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrij-ding van een termijn dient de Wederpartij AUTO SPIN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AUTO SPIN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
3. AUTO SPIN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4. AUTO SPIN is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitge-voerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan AUTO SPIN de uitvoering van die onderde-len die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
6. Indien AUTO SPIN gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan AUTO SPIN ter beschikking heeft gesteld. 
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onder-ling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoeg-de instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspron-kelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AUTO SPIN zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering wor-den gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AUTO SPIN gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AUTO SPIN bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uit-voering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van AUTO SPIN op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AUTO SPIN een verzoek tot wijziging van de overeen-komst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens AUTO SPIN gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van AUTO SPIN daardoor direct of indirect ontstaan. 
11. Indien AUTO SPIN bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is AUTO SPIN onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan AUTO SPIN toekomende bevoegdheid of een op AUTO SPIN rustende verplichting ingevolge de wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst, tenzij AUTO SPIN alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan één maand na de koop zal plaatsvinden. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. AUTO SPIN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst AUTO SPIN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van AUTO SPIN kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is AUTO SPIN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeen-komst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AUTO SPIN kan worden gevergd. 
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is AUTO SPIN gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AUTO SPIN op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien AUTO SPIN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. Indien AUTO SPIN op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding over-gaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AUTO SPIN, zal AUTO SPIN in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan AUTO SPIN is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. AUTO SPIN zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door AUTO SPIN genoemde termijn te voldoen, tenzij AUTO SPIN anders aangeeft. 
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslag-legging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AUTO SPIN vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstel-ling. De vorderingen van AUTO SPIN op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daar-voor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afle-veringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 5 Overmacht 
1. AUTO SPIN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AUTO SPIN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AUTO SPIN niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. AUTO SPIN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AUTO SPIN zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. AUTO SPIN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
4. Indien AUTO SPIN ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AUTO SPIN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 
1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden op een door AUTO SPIN aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgevoerde reparatie opdrachten dienen contant te worden voldaan op het moment dat de auto door de Wederpartij wordt opgehaald of deze door AUTO SPIN wordt terug bezorgd, doch uiterlijk binnen 2 dagen nadat AUTO SPIN de Wederpartij op de hoogte heeft gebracht, dit kan telefonisch, elektronisch of per SMS bericht, dat de reparatie klaar is. 
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
3. AUTO SPIN heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten-slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
4. AUTO SPIN kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AUTO SPIN kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengeval-len en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien AUTO SPIN echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door AUTO SPIN in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van AUTO SPIN totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met AUTO SPIN gesloten overeen-komst(en) deugdelijk is nagekomen. 
2. Door AUTO SPIN geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De We-derpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AUTO SPIN veilig te stellen. 
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om AUTO SPIN daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AUTO SPIN ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is AUTO SPIN gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens AUTO SPIN bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
6. Voor het geval AUTO SPIN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AUTO SPIN en door AUTO SPIN aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AUTO SPIN zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames 
1. De door AUTO SPIN te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op za-ken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. AUTO SPIN kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden voor nieuwe artikelen, op gebruikte artikelen wordt geen garantie gegeven. Op noodreparaties en reparaties waarbij gebruikte onderdelen worden gemonteerd wordt geen garantie verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Op Indien de door AUTO SPIN verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheids-datum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AUTO SPIN, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AUTO SPIN geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaam-heden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen terstond doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden schriftelijk of per e-mail aan AUTO SPIN te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat AUTO SPIN in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient AUTO SPIN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal AUTO SPIN de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, ter keuze van AUTO SPIN, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. 
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van AUTO SPIN, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Indien AUTO SPIN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. AUTO SPIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AUTO SPIN is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. AUTO SPIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of tenge-volge van, geleverde gebruikte goederen (2e hands of onderdelen). 
4. AUTO SPIN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AUTO SPIN aan de over-eenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AUTO SPIN toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
6. AUTO SPIN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan inge-volge artikel 7:24 lid 2 BW. 
7. Indien AUTO SPIN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AUTO SPIN beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat ge-deelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
8. De aansprakelijkheid van AUTO SPIN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Artikel 10 Verjaringstermijn 
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderin-gen en verweren jegens AUTO SPIN en de door AUTO SPIN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij AUTO SPIN van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

Artikel 11 Risico-overgang 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht, of indien verzending plaatsvindt zodra zij bij een vervoerder worden aangeboden. 

Artikel 12 Vrijwaring 
1. De Wederpartij vrijwaart AUTO SPIN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan AUTO SPIN toerekenbaar is. 
2. Indien AUTO SPIN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Weder-partij gehouden AUTO SPIN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AUTO SPIN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AUTO SPIN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AUTO SPIN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Indien partijen er niet in slagen een geschil in onderling overleg te beslechten zal AUTO SPIN of de Wederpartij zich tot de rechter wenden bevoegd in de vestigingsplaat van AUTO SPIN. 

Artikel 14 Wijziging voorwaarden 
1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand-komen van de rechtsbetrekking met AUTO SPIN. 
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

************ 
******* 
***